Ontwerp busbaan Schipholweg

Zetting-stabititeitsanalyse, incl verhardingsadvies

In Haarlem wordt ter plaatse van de Schipholweg een nieuwe busbaan aangelegd naast de bestaande weg over een lengte van circa 200 meter, die de doorstroom van het OV sterk dient te verbeteren. Hiervoor dient de bestaande weg te worden verbreed en wordt een deel van de bestaande berm vervangen door het nieuwe wegcunet. Dit zal leiden tot zettingen van de ondergrond. Ten behoeve van deze wegverbreding heeft BT Geoconsult BV een zettingsanalyse uitgevoerd en de stabiliteit van de wegverbreding getoetst.

Daarnaast is door BT Geoconsult een verhardingsadvies opgesteld voor de nieuwe wegverharding en busbaan. Om de stabiliteit van de bestaande weg en de busbaan te waarborgen, dient de uitvoering gefaseerd plaats te vinden in delen van 5 meter. Na uitvoering van de volledige lengte van de verhardingsconstructie, wordt de asfaltlaag aangebracht.

Lees verder

Om de grote hoeveelheid aanwezige kabels en leidingen in beeld te krijgen is een Klic-melding uitgevoerd en zijn diverse proefsleuven gegraven.

Tevens is het reeds aanwezige zand door middel van korrelverdelingproeven getest op bruikbaarheid in het nieuwe zandbed. Uit de proeven bleek dat een groot deel van het aanwezige zand geschikt is voor het gebruik in het zandbed. Deze beoordeling van het aanwezige zand heeft geleid tot een forse kostenbesparing.

Ontwerp busbaan Schipholweg Ontwerp busbaan Schipholweg