NWO's in waterkeringen

Optimalisatie van het toetskader

Voor herziening van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) voor primaire waterkeringen is een studie uitgevoerd naar de beoordeling van pijpleidingen als Niet Waterkerende Objecten (NWO’s) in waterkeringen.

Deze studie is door BT Geoconsult BV als leiding- en geotechnisch specialist uitgevoerd in opdracht van Deltares. Omdat uit eerdere toetsrondes is gebleken dat een grote hoeveelheid NWO’s niet te toetsen is, bestaat er behoefte aan het vergroten van de eenvoud en snelheid van het toetsproces.

Door BT Geoconsult is een beoordeling uitgevoerd van de huidige beoordelingssporen in de VTV.  Na analyse van de huidige beoordelingssporen is door BT Geoconsult een opzet gemaakt voor een methodische toets voor leidingen in waterkeringen. Hierbij is gebruik gemaakt van vuistregels, opgezet ten behoeve van het beheerdersoordeel.

Lees verder

Bij het opstellen van deze methodische toets is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van filters, om in een vroeg stadium van het toetsproces reeds een oordeel te kunnen vellen over grote groepen leidingen in waterkeringen en daarmee het testproces te versnellen.

Tevens zijn vuistregels opgesteld ten behoeve van een snelle en eenvoudige toetsing. Voor het verder uitwerken van de gedetailleerde en geavanceerde toetsing zijn concrete aanbevelingen en (deels al uitgewerkt) gegeven. De samenhang van de VTV met de diverse vigerende normen voor ontwerpen (onder andere NEN 3651 en NPR3659) is beschouwd en tegenstrijdigheden, omissies en witte vlekken zijn in kaart gebracht.

De methodische toets is uitgewerkt tot concrete tekstvoorstellen voor Katern 10 van de VTV.

Tenslotte is door BT Geoconsult een controle uitgevoerd op enkele bestaande vuistregels die gelden voor het beheerdersoordeel en mogelijk ook gebruikt worden in de methodische toets. Voor deze controle zijn stabiliteitsberekeningen gemaakt van 17 representatieve dijkprofielen uit diverse waterschappen. In deze stabiliteitsberekeningen is de invloed van ontgrondingskuilen (ontstaan door falen van een leiding) op de stabiliteit van de waterkering onderzocht.

NWO's in waterkeringen NWO's in waterkeringen