Leidingen onder oppervlaktewater

Opzet toetsmethode additioneel risico

Naar aanleiding van een inventarisering van de dekking van zinkers in de Oude Maas bij Rotterdam is behoefte ontstaan naar een uniforme toetsmethode voor het bepalen van het additionele risico van zinkers en andere leidingen onder oppervlaktewater.

Door Rijkswaterstaat is aan BT Geoconsult BV opdracht gegeven voor het opzetten van het toetsproces.

Hiertoe is door BT Geoconsult een inventarisatie gemaakt van het Bevoegd Gezag met betrekking tot het toetsen van dergelijke leidingen. Tevens is een risicobeschouwing uitgevoerd, waarbij onderscheid is gemaakt naar het absolute risico van een leiding onder oppervlaktewater en de additionele risico’s van een leiding onder oppervlaktewater. Deze laatste risico’s betreffen de risiso’s welke ontstaan door wijzigingen in externe omstandigheden.

Lees verder

Hierbij zijn de volgende 3 bedreigingen van een leiding onder oppervlaktewater beschouwd:

  • Beschadiging of bezwijken van de leiding door een voortslepend anker;
  • Beschadiging of bezwijken van de leiding door upheaval buckling a.g.v. reductie in dekking;
  • Gewijzigde dekking of oplegzone door falen van een naburige leiding.

Om te beoordelen of het additionele risico van een leiding onder oppervlaktewater verwaarloosbaar klein is of niet, is door BT Geoconsult een toetsmethode opgesteld. In deze toetsmethode wordt van grof naar fijn gewerkt, en van eenvoudig naar moeilijk. Het doel daarvan is om met zo min mogelijk toetsinspanning zoveel mogelijk leidingen te beoordelen. Dit wordt bereikt door het gebruik van eenvoudige toetsfilters.

Tevens is bij het opstellen van de toetsmethode zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de toetsmethodes in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) van primaire waterkeringen. In de toetsmethode wordt eerst beoordeeld of de leiding toetswaardig is. Vervolgens wordt, via 3 toetssporen, beoordeeld of het additionele risico ten gevolge van de 3 bovengenoemde bedreigingen, verwaarloosbaar klein is.

Deze toetssporen zijn uitgewerkt in eenvoudige, gedetailleerde en geavanceerde toetsingen. â�¨Ten slotte zijn aanbevelingen gedaan voor de werkwijze bij een score “onvoldoende” en zijn aanbevelingen gedaan voor het verder uitwerken van het toetsproces.

Leidingen onder oppervlaktewater Leidingen onder oppervlaktewater