Aanleg vloeistofvangers Muiden

Geotechnisch & geohydrologisch advies

Tussen Diemen en Muiden zijn 2 vloeistofvangers aangelegd (in een bestaande gasleiding DN300) in een zeer zettingsgevoelig gebied. Door de N.V. Nederlandsche Gasunie is aan BT Geoconsult BV opdracht gegeven voor het uitvoeren van de benodigde geotechnische en geohydrologische analyses ten behoeve van het plaatsen van de vloeistofvangers.

Hiertoe is door BT Geoconsult BV een ontwerp gemaakt van de sleuf en de benodigde sleufaanvulling. Deze sleufaanvulling bestaat uit grond rondom de vloeistofvanger, met daar bovenop een laag verpakte boomschors en als toplaag een laag teelaarde. Er is gebruik gemaakt van boomschors als lichtgewicht sleufaanvulling om de te verwachten zettingen drastisch te beperken.

Lees verder

Tevens is rekening gehouden met voldoende weerstand tegen opdrijven van de leiding. Deze berekening is gezien de grote zettingsgevoeligheid van het gebied gebaseerd op gedetailleerde zettingsberekeningen.

De nieuwe situatie van de gasleiding inclusief vloeistofvanger is voor beide locaties getoetst met een uitgebreide leidingsterkteberekening conform de NEN3650 serie, waarin de te verwachten zettingen en zettingsverschillen ten gevolge van de aanleg van de vloeistofvangers, inclusief appendages, meegenomen zijn.

Uit de controle op opbarsten van de sleufbodem blijkt dat een spanningsbemaling nodig is om opbarsten tijdens het ontgraven t.b.v. de aanleg van de vloeistofvangers te voorkomen. Derhalve is een ontwerp gemaakt voor de benodigde bemaling.

Ten slotte is een aantal uitvoeringsaspecten beschreven, waarbij met name aandacht is besteed aan de wijze van het aanbrengen en verpakken van de boomschors (om te voorkomen dat de boomschors in contact komt met omringende grond) en de overgangen tussen de verschillende sleufdelen, met als doel de zettingsverschillen tussen verschillende delen van de vloeistofvanger en de bestaande leiding conform ontwerp te minimaliseren.

Aanleg vloeistofvangers Muiden Aanleg vloeistofvangers Muiden