380 kV verbinding Diemen

Ontwerp & aanleg van een hoogspanningstracé

In Diemen is ten behoeve van de bouw van een nieuwe warmtecentrale door TenneT TSO BV een 380 kV verbinding aangelegd vanaf het hoogspanningsstation Diemen langs de Overdiemerweg naar de nieuwe centrale. BT Geoconsult BV is in opdracht van TenneT TSO BV van ontwerp tot uitvoering betrokken geweest.

Ten behoeve van de tracéengineering heeft BT Geoconsult aan tafel gezeten met alle betrokken partijen om een optimaal trace vast te stellen. Gekozen is om de verbinding hoofdzakelijk door middel van HDD's  uit te voeren in verband met het te kruisen dijklichaam onder de Overdiemerweg, het bestaande koelwaterkanaal en de vele aanwezige kabels en leidingen in het trace.

Na vaststelling van het tracé heeft BT Geoconsult zijn opdrachtgever bijgestaan tot en met de uitvoering.

Lees verder

Naast de HDD engineering heeft BT Geoconsult zorg gedragen voor het opstellen van het bemalingsplan, het aanvragen van alle benodigde vergunningen, het opstellen van een civiel bestek en het begeleiden van de opdrachtgever gedurende de aanbesteding.

Tevens is er vroeg in het ontwerpstadium al nauw contact geweest met de hoofdaannemer van de nieuw te bouwen centrale om een goede interface te waarborgen tussen alle partijen, niet alleen met betrekking tot de werkzaamheden maar ook in het kader van het strenge VGM beleid van zowel TenneT TSO BV als van de hoofdaannemer van de centrale.

Om de kwaliteit gedurende de uitvoering van de verbinding en de handhaving van de VGM regels te borgen heeft TenneT aan BT Geoconsult gevraagd op te treden als directievoerder & sitemanager gedurende de uitvoering van het project.

Hiernaast heeft BT Geoconsult ook vaktechnisch toezicht gehouden op de uitvoering van de 2 horizontaal gestuurde boringen en het aanbrengen en verwijderen van 2 bouwkuipen welke benodigd waren voor het aanleggen van de kabel. Daarnaast heeft BT Geoconsult de besteksadministratie verzorgt.

380 kV verbinding Diemen 380 kV verbinding Diemen 380 kV verbinding Diemen 380 kV verbinding Diemen