Reconstructie riolering Bezuidenhout

Monitoring van grondwaterstanden

Infradam B.V. heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag een rioleringsreconstructie uitgevoerd in de wijk Bezuidenhout te Den Haag. De werkzaamheden zijn dichtbij bestaande bebouwing uitgevoerd. Voor het realiseren van een droge sleuf was het nodig bronbemaling toe te passen. Door middel van retourbemaling kon het opgepompte water worden geïnfiltreerd in de bodem waardoor de grondwaterverlaging tot een minimum kon worden beperkt. Ten behoeve van deze werkzaamheden is door Gemeente Den Haag aan BT Geoconsult gevraagd om een meetprotocol en monitoringsplan op te stellen om de omgeving nabij de werkzaamheden te monitoren

Lees verder

Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn als onderdeel van de monitoring bestaande peilbuismetingen, gegevens van hoogtebouten en lintvoegmetingen geanalyseerd. Tevens zijn grenswaarden (deformatie en grondwaterstanden) bepaald waaraan de meetgegevens gedurende de uitvoering getoetst dienden te worden. Ten slotte is het monitoringsplan uitgewerkt en is bepaald hoe eventuele beïnvloeding van naburige belendingen tijdens de uitvoering gemonitord kon worden.

Tijdens de werkzaamheden heeft BT Geoconsult de waterstanden gemonitord. De waterstanden konden door een meetsysteem van derden 24 uur per dag worden gevolgd. Op deze manier is de fluctuatie van de waterstand bijgehouden en kon direct worden ingegrepen als dat noodzakelijk zou zijn.

Reconstructie riolering Bezuidenhout Reconstructie riolering Bezuidenhout Reconstructie riolering Bezuidenhout