EPS constructie VPP Oost

Onderdeel Wegenproject Westland

Het Wegen Project Westland bestaat uit het herinrichten van de provinciale wegen N213, N223 en N220. Onderdeel van dit project was de aanleg van de turborotonde Vlietpolderplein (VPP). Ten behoeve van de aanleg van deze turborotonde is het bestaande maaiveld opgehoogd. Aan de oostzijde van het VPP ligt een gasleiding van Westland Infra. Om de zettingen van deze gasleiding ten gevolge van de ophoging te beperken is een lichtgewicht oplossing in de vorm van een EPS constructie uitgewerkt.

Deze EPS constructie is door BT Geoconsult ontworpen en getoetst als onderdeel van het uitvoeringsontwerp Geotechniek VPP, De EPS constructie is zodanig ontworpen dat het niveau onderzijde EPS boven het verwachte niveau van de gasleiding ligt.

Uit metingen in het veld bleek dat de gasleiding in werkelijkheid hoger lag dan aangenomen. Bovendien diende rondom de leiding een profiel van vrije ruimte van 0,5 m aangehouden te worden conform recente opgave van leidingbeheerder. Dit had tot gevolg dat het oorspronkelijke ontwerp van de EPS constructie niet gehandhaafd kon worden, maar dat in deze EPS constructie een uitsparing aangebracht diende te worden. Dit betreft een uitsparing van 4 m breedte en 1 m hoogte.

Door BT Geoconsult is gecontroleerd of de te verwachten zettingen van de gasleiding, uitgaande van de EPS constructie inclusief uitsparing, kleiner waren dan de gestelde eis, of dat aanvullende maatregelen ontworpen dienen te worden. In het voorjaar van 2015 is de turborotonde in gebruik genomen.

EPS constructie VPP Oost EPS constructie VPP Oost EPS constructie VPP Oost