Reconstructie Nieuwe Gracht te Haarlem

Bemalingsadvies en monitoring

De Gemeente Haarlem heeft de bestaande kademuur aan de Nieuwe Gracht te Haarlem op twee locaties laten vervangen. Ten behoeve van het vervangen van deze kademuur diende een tijdelijke bouwkuip gerealiseerd te worden om het water in de gracht te keren en om de werkzaamheden aan de kademuur in den droge te kunnen uitvoeren.

BT Geoconsult B.V. heeft in opdracht van de Gemeente Haarlem volgende werkzaamheden verricht:

  • Het opstellen van een bemalingsadvies inclusief omgevingsbeïnvloeding voor het kunnen vervangen van de kademuur;
  • Het opstellen van een monitoringsplan inclusief protocol en tekeningen in relatie tot de beoogde werkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de damwandconstructie en het vervangen van de kademuur in den droge door het toepassen van bemaling;
  • Het opstellen van een aanvullend briefrapport met betrekking tot de monitoring van de trillingen.

Door BT Geoconsult is een bemalingsanalyse uitgevoerd om in den droge de kademuur te kunnen vervangen waarbij het te verwachten waterbezwaar is bepaald voor de verschillende deelgebieden. Daarnaast is de invloed op de omgeving beschouwd. 

Ten behoeve van de monitoring tijdens de uitvoering zijn de grenswaarden bepaald waaraan de meetgegevens gedurende de uitvoering getoetst dienen te worden. In het monitoringsplan is uitgewerkt op welke wijze de eventuele beïnvloeding van naburige belendingen tijdens de uitvoering gemonitord diende te worden.

Reconstructie Nieuwe Gracht te Haarlem Reconstructie Nieuwe Gracht te Haarlem Reconstructie Nieuwe Gracht te Haarlem