Bouwrijp maken PrimAviera

Geotechnisch advies verwijderen NGE’s

In verband met het bouwrijp maken van deelgebied 4 van het kassencomplex PrimAviera is door de gemeente Haarlemmermeer aan BT Geoconsult gevraagd een geotechnisch advies op te stellen ten behoeve van het verwijderen van eventueel aanwezige Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s).

Tijdens de tweede wereldoorlog werd dit gedeelte gebruikt als schijnvliegveld. Dit gebied is derhalve tijdens de tweede wereldoorlog meerdere keren gebombardeerd waardoor het risico op de aanwezigheid van NGE’s relatief groot is.

De getoetste onderdelen zijn de stabiliteit van de ontgraving, het risico op opbarsten en een inschatting van de benodigde bemaling.

Bouwrijp maken PrimAviera Bouwrijp maken PrimAviera Bouwrijp maken PrimAviera