Windpark Autena

Aanleg civiele werken

Windpark Autena ligt in de gemeente Vianen, in polder De Biezen, ingesloten door de Autenasekade, A27 en de A2. Het park telt drie windturbines met een gezamenlijk vermogen van 6 – 14 MW. Naast de bouw van de windturbines is er nieuwe infrastructuur aangelegd voor het kunnen bouwen en onderhouden van de windturbines. Door BT Geoconsult zijn voor dit project ontwerp- en engineeringswerkzaamheden uitgevoerd voor de aan te leggen infrastructuur, alsmede de begeleiding bij het aanbesteden van deze werkzaamheden. Op basis van het bestemmingsplan waarin de locaties van de windturbines is vastgelegd is door BTG het tracéonderzoek inclusief geotechnisch en landmeetkundig veldonderzoek uitgevoerd.

Lees verder

Vervolgens zijn de ruimtelijke, geotechnische, waterhuishoudkundige en constructieve analyses verricht op basis waarvan het infrastructurele ontwerp is gemaakt. Het ontwerpen van de bouw-/ onderhoudsweg, kraanopstelplaatsen voor de bouw en onderhoud van de turbines, het tracé voor parkbekabeling en de waterhuishouding (inclusief duikers) maakten deel uit van de door BTG uitgevoerde engineeringswerkzaamheden. Hiertoe zijn voor de bouwweg op maatgevende dwarsprofielen de zettingen en eventuele zettingsbeperkende en –versnellende maatregelen bepaald en is de stabiliteit van de bouwweg getoetst. Voor alle drie kraanopstelplaatsen is de draagkracht berekend voor de meest economische wijze van funderen. Ten aanzien van de aan- en afvoerroute is een alternatieve ontsluiting onderzocht vanaf een nieuwe afrit van de A27 en via Breede Sticht.

Windpark Autena Windpark Autena