Windpark Nieuwe Hemweg

Voorontwerp, aanbesteding en technische ondersteuning uitvoering civiele werken

Het Windpark Nieuwe Hemweg (NHW) bestaat uit 6 nieuwe windturbines die liggen naast de gelijknamige weg te Amsterdam in het industriegebied Westhaven. Nabij deze turbines bevinden zich op wisselende afstand een spooremplacement van ProRail. Ook zijn er bouwplannen voor de uitbreiding van dit spooremplacement. Naast de bouw van de windturbines is er nieuwe infrastructuur aangelegd om het bouwen en onderhouden van de windturbines mogelijk te maken. Kenmerkend voor dit project was de nauwe samenwerking en detailafstemming met het ontwikkelteam van de uitbreiding van het spooremplacement. Zowel op het gebied van planning als over het ontwerp van details van de infrastructuur van het windpark vond afstemming plaats. Door BT Geoconsult is voor dit project de parklayout uitgewerkt, waaruit de nut en noodzaak van permanente en tijdelijke infrastructuur is gebleken. Daarnaast zijn de haalbaarheidsontwerpen voor de aan te leggen wegen, een HDD voor de kabelinfrastructuur, funderingen van de kraanopstelplaatsen en de betonnen poerfunderingen van de windturbines verzorgd. Eveneens is door BT Geoconsult de beïnvloeding van het bestaande en toekomstige emplacement door de aanleg van het windpark onderzocht. Mede op basis van bovengenoemde voorbereidingen zijn de aanbestedingsdocumenten opgesteld en heeft BT Geoconsult de civieltechnische input bij het aanbesteden van deze werkzaamheden verzorgd. In de uitvoeringsfase is BT Geoconsult verantwoordelijk voor de beoordeling en begeleiding van de door de aannemer uitgewerkte ontwerpen van de civieltechnische onderdelen. Voor de diverse notariële vastleggingen en samenwerkingsovereenkomsten met verschillende stakeholders is het tekenwerk verzorgd met daarop de kadastrale grenzen, te vestigen erfdienstbaarheden en opstalrechten.

Windpark Nieuwe Hemweg Windpark Nieuwe Hemweg