Ontwerp en bouwfasering uitbouw inclusief kelderconstructie

Aanleg uitbouw woning inclusief kelder te Amstelveen

In de tuin van een woning in Amstelveen is een uitbouw aan de woning gemaakt. Deze uitbouw bestaat uit een gedeelte op maaiveld en een kelder (onder maaiveld).

De aanleg van de kelder en de installatie van de palen kunnen mogelijk een negatieve invloed hebben op nabijgelegen funderingen. Hiertoe heeft BT Geoconsult B.V. een advies uitgebracht ten aanzien van de omgevingsbeïnvloeding als gevolg van bemaling, bouwmethode en eventuele zettingen veroorzaakt door de werkzaamheden. Om de invloed op de naburige belendingen en de omgeving te minimaliseren, zijn er grondverdringende palen en een alternatieve bouwmethode, namelijk het afzinken van de kelder, toegepast.

Naast het ontwerp van de paalfundering van de uitbouw en de kelder heeft BT Geoconsult met behulp van een eindige elementenmethode (EEM) model een constructieve analyse uitgevoerd voor de betonnen kelderconstructie voor verschillende gebruiksfasen en de eindfase.

Het toelaatbaar verticaal draagvermogen is bepaald met het programma D-Foundations. Aan de hand van de optredende belastingen, afstand tot de belendingen en de locatie van de uitbouw op maaiveld, kelderconstructie en het terras is een palenplan opgesteld.

Met behulp van het programma SCIA-Engineer zijn de optredende momenten, dwarskrachten en normaalkrachten bepaald in de uitzonderlijke constructieonderdelen van de kelder. Gebruik makend van de resultaten uit de uitgebreide EEM-berekeningen voor verschillende fases is de wapening bepaald in de kelderwanden, de kelderbodem, het kelderdek en het terras. Het uitvoeringsontwerp vorm en wapeningstekeningen zijn zodanig uitgevoerd dat de aannemer de uitbouw inclusief en exclusief kelder kan afprijzen.

Door de beperkte ruimte en direct aangrenzende belendingen is er gekozen voor de afzinkkelder caissonmethode. Hierbij zijn eerst de palen geplaatst vanaf maaiveld. Vervolgens zijn de wanden van de kelder op het maaiveld gemaakt. De kelder, bestaande uit alleen de wanden met stempels ertussen zijn vervolgens als één geheel afgezonken: er is alleen binnen de koker gegraven waarbij de kelderwanden tijdens het graven naar beneden zakken.

BT Geoconsult heeft tevens de vergunningaanvraag bij de gemeente Amstelveen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht begeleid.

Ontwerp en bouwfasering uitbouw inclusief kelderconstructie