Grondlichaam

Bij het aanleggen van grondwerken spelen zettingen en stabiliteit van een grondlichaam een rol. Als gevolg van een slappe ondergrond kunnen zettingen en instabiliteit optreden. Wij adviseren u met welke zetting u rekening moet houden en welke maatregelen u kunt treffen voor het optimaliseren van uw planning en budget. Daarbij analyseren we de zettingen en stabiliteit en houden we waar nodig rekening met  de invloeden op de omgeving. Ook kunnen we u tijdens de uitvoering begeleiden door het monitoren van de optredende zettingen en waterspanningen.

Zettingsanalyse

Ten behoeve van de aanleg van grondlichamen en ophogingen worden zettingsanalyses uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de strenge restzettingseisen voor o.a. spoorweg- en overige constructies. Deze analyses worden gedaan met behulp van computerprogramma’s zoals D-Settlement of Plaxis. Het betreft onder andere bouwrijp adviezen.

Horizontale gronddeformatie

Het analyseren van de horizontale gronddeformatie is van belang voor de omgevingsbeïnvloeding. Wij adviseren u bij de bouwfasering van o.a. landhoofden en funderingen.

Stabiliteit

Voor grondlichamen, zoals ophogingen, dijken en taluds, worden kritieke stabiliteitsmechanismen bepaald met de bijbehorende veiligheidsfactoren conform vigerende normen.

Monitoring

Met behulp van zakbaken en waterspanningsmeters worden bij het aanbrengen van ophogingen de zettingen van het maaiveld en de waterspanningen in de samendrukbare grondlagen gemeten. Aan de hand van deze gegevens wordt een verificatie van de zettings- en/of stabiliteits analyse en het ophoogschema uitgevoerd en gemonitoord. Daardoor is een nauwkeurige restzettingsprognose en veiligere ophoogfasering mogelijk.

Omgevingsbeïnvloeding

Door het uitvoeren van een grondige omgevingsanalyse kan inzicht verkregen worden in de eventuele knelpunten die kunnen voortkomen uit de omgeving zoals deformatie van belendingen, trillingen en grondwaterstandverlagingen.

Evenwicht- en lichtgewichtconstructies

In zettingsgevoelige gebieden kunnen evenwichtsconstructies, bestaande uit bijv. schuimbeton of EPS, een oplossing bieden. De keuze voor een evenwichtsconstructie wordt door ons zorgvuldig overwogen, zodat aan de gestelde eisen wordt voldaan.