Bouwkuipen & Waterbouwkundige constructies

Naast het ontwerpen van grondconstructies verzorgt BT Geoconsult ook grond- en/of waterkerende constructies. Dit kunnen zowel starre constructies, damwandconstructies of gewichtsconstructies zijn. Het berekenen van de sterkte, stijfheid en vervormingen van deze constructies wordt uitgevoerd conform de CUR166 en met computerprogramma's zoals D-Sheet Piling of Plaxis. Verder begeleiden wij tijdens de uitvoering en kunnen wij assisteren bij de monitoring van bijvoorbeeld belendingen en/of kabels en leidingen direct naast het bouwwerk.

Damwandberekeningen

Damwandconstructies zoals kademuren, combiwanden,  bouwputten en beschoeiingen ontwerpen wij voor alle denkbare materialen: staal, hout, beton of kunststof.

Door de bodemgesteldheid en de te verwachten belastingen te analyseren komen wij tot een optimale oplossing. Daarbij worden ook het opbarstrisico van kuipvloeren en/of bemalingen beschouwd. Indien nodig ontwerpt BT Geoconsult voor u gewapende en/of ongewapende onderwaterbetonvloeren of injecties. 

Kunstwerken

Tijdens alle ontwerpfasen (voorlopig, definitief en uitvoerings ontwerp) wordt gestreefd naar een efficiënte en innovatieve aanpak. Voor gewapend en ongewapend beton, voorgespannen beton, onderwaterbeton, prefab en insitu beton worden de juiste oplossingen geadviseerd.

Waterbouwkundige constructies

Om een gedegen scheiding tussen land en water te creëren zijn er verschillende types waterbouwkundige werken zoals kadeconstructies, bodem- en oeverbescherming en waterkeringen. Voor het technisch ontwerp van diverse waterbouwkundige functies is BT Geoconsult uw partner. Wij verzorgen het ontwerp en adviseren u.  

Omgevingsbeïnvloeding

Door het uitvoeren van een grondige omgevingsanalyse kan inzicht verkregen worden in de eventuele knelpunten die kunnen voortkomen uit de omgeving. Hierbij valt te denken aan onder andere aan deformatie  van grond en belendingen, trillingen en grondwaterstandverlagingen.