Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Expertises

Gedegen expertise op diverse gebieden

Om goed advies te kunnen geven hebben we een breed scala aan expertises waarop we hoogwaardig advies kunnen geven. Door de expertises met elkaar te verbinden kunnen we ook multidisciplinaire projecten oppakken.

Daarnaast zijn wij er alert op of er geen aspecten of risico’s over het hoofd worden gezien. Hierdoor is niet alleen de kwaliteit het advies in orde, maar past deze ook in de bredere context van het project en de klantvraag.

Bestekken & Modelleren

Goede documenten, bestekken en tekeningen en een goed contract zijn de basis van succesvolle projecten. Wij zorgen voor heldere communicatiemiddelen en visualisaties, analyseren de problematiek en zoeken naar gepaste oplossingen. Dit geheel wordt verwerkt in een RAW-bestek met bijbehorende civieltechnische tekeningen. Wij verzorgen zowel begeleiding van de aanbesteding als directievoering tijdens het uitvoeren.

Bestekschrijven en besteksadministratie

In de ontwerpfase van een project maken wij een optimaal ontwerpvoorstel. Na het voorontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) worden contractdocumenten opgesteld volgens de traditionele RAW systematiek of desgewenst een alternatieve vorm. Tijdens de uitvoering kan ook de besteksadministratie verzorgd worden.

CAD-engineering en Modelleren

De civieltechnische constructies worden met behulp van AutoCad 2D en/of Revit 3D ontworpen en getekend. Verder verzorgen wij ook revisietekeningen.

Aanbestedingsbegeleiding

Onze opdrachtgevers worden indien gewenst door ons begeleid tijdens de aanbesteding. Tijdens deze fase worden de tenders beoordeeld en advies uitgebracht aan de opdrachtgevers. De beoordeling heeft betrekking op zowel het ontwerp, alsook uitvoerings- en kwaliteitsdocumenten.

Directievoering en toezicht

In de realisatie van complexe projecten kan BT Geoconsult de directie voeren en/of het toezicht verzorgen. Wij waken over de kosten, de voortgang en de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Gerbrand van Brussel

Algemeen directeur / Geotechnisch adviseur

Gerbrand van Brussel

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 505 057 34

Bouwkuipen & Grondkerende constructies

BT Geoconsult verzorgt ontwerpen van grond- en/of waterkerende constructies. Dit kunnen zowel damwandconstructies als gewichtsconstructies zijn. Het berekenen van de sterkte, stijfheid en vervormingen van deze constructies wordt uitgevoerd conform de CUR166 en met computerprogramma's zoals D-Sheet Piling of Plaxis. Verder begeleiden wij tijdens de uitvoering en assisteren wij bij de monitoring van bijvoorbeeld belendingen en/of kabels en leidingen direct naast het bouwwerk.

Damwandberekeningen

Damwandconstructies zoals kademuren, combiwanden,  bouwputten en beschoeiingen ontwerpen wij voor alle denkbare materialen: staal, hout, beton of kunststof. Door de bodemgesteldheid en de te verwachten belastingen te analyseren komen wij tot een optimale oplossing. Daarbij wordt ook het opbarstrisico van kuipvloeren en/of bemalingen beschouwd. Indien nodig ontwerpt BT Geoconsult voor u gewapende en/of ongewapende onderwaterbetonvloeren of injecties. 

Kunstwerken

Tijdens alle ontwerpfasen (voorlopig-, definitief- en uitvoeringsontwerp) wordt gestreefd naar een efficiënte en innovatieve aanpak. Voor gewapend en ongewapend beton, voorgespannen beton, onderwaterbeton, prefab en in-situ beton worden de juiste oplossingen geadviseerd.

Waterbouwkundige constructies

Om een gedegen scheiding tussen land en water te creëren zijn er verschillende types waterbouwkundige werken zoals kadeconstructies, remmingwerken, bodem- en oeverbescherming en waterkeringen. Voor het technisch ontwerp van dergelijke waterbouwkundige constructies is BT Geoconsult uw partner door het verzorgen van ontwerpen en het geven van advies.  

Omgevingsbeïnvloeding

Door het uitvoeren van een grondige omgevingsanalyse wordt inzicht verkregen in de eventuele knelpunten die kunnen voortkomen uit de omgeving. Hierbij valt onder andere te denken aan deformatie van grond en belendingen, trillingen en grondwaterstandsverlagingen.

Erik den Arend

Geotechnisch en waterbouwkundig adviseur

Erik den Arend

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 535 16 744

Funderingen & Ondergrondse constructies

Om de juiste funderingstechniek voor uw project te selecteren worden door ons alle randvoorwaarden geanalyseerd. Door de grote verscheidenheid in funderingen is er voor elke locatie een juiste keuze. Deze is afhankelijk van de ondergrond, de eventuele aanwezigheid van belendingen, eisen met betrekking tot regelgeving en uiteraard de wensen van de opdrachtgever. Op basis van deze informatie maken wij berekeningen en stellen wij een funderingstechniek aan u voor.

Paalfunderingen

Er zijn veel verschillende typen paalfunderingen (bijvoorbeeld wel of niet trillingsvrij) waaruit een keuze gemaakt kan worden. Op basis van een gedegen analyse van alle beschikbare informatie kiezen wij het juiste type. Met behulp van D-Foundations wordt het trek of drukdraagvermogen bepaald en getoetst aan de eisen conform de vigerende normen. Er is ook aandacht voor de paalzakking waarmee de beddingen van de paal bepaald worden ten behoeve van de constructieve berekening van de bovenbouw.

Funderingen op staal

Als de ondergrond van een bouwlocatie uit stabiele, draagkrachtige grond bestaat, kan gekozen worden voor een fundering op staal. Het toetsen van de toepasbaarheid van een fundering op staal gebeurt op basis van vigerende normen, de belasting en toelaatbare draagkracht.

Heibaarheidsanalyse

Is het ontwerp technisch en praktisch haalbaar? Naast de technische haalbaarheid is de praktische uitvoerbaarheid erg van belang. Voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van het ontwerp en de consequenties van de ontwerpkeuze op de omgeving voeren wij een heibaarheidsanalyse uit.

Funderingsbegeleiding

Met het in het veld begeleiden van heiwerkzaamheden van prefab betonnen palen en de uitvoeringsbegeleiding van in grond gevormde palen hebben wij ruime ervaring. Ook voeren wij second opinions uit op funderingsadviezen en heiwerken als een onpartijdige derde.

Aruna Ramkisoen

Geotechnisch en constructief adviseur

Aruna Ramkisoen

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 832 50 693

Geohydrologie

Bemaling vindt plaats om het overtollige neerslag- en grondwater te verwijderen, zodat werkzaamheden op een droge bouwplaats kunnen worden uitgevoerd. BT Geoconsult verzorgt bemalingsontwerpen van open-, vacuum-, spannings- en retourbemalingen. Dit wordt afhankelijk van de complexiteit gedaan met behulp van software als MWell, MicroFEM of MODFLOW. Tevens worden projectrisico’s van bemalen (zoals te verwachten zettingen nabij belendingen als gevolg van de grondwaterstandverlaging) inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Tenslotte verzorgen wij voor u aan de hand van bemalingsberekeningen, rapportages en veldonderzoek ook de aanvraag van een watervergunning.

Sleufbemaling

Voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen wordt het bemalingsdebiet bepaald dat nodig is om de gewenste verlaging van de freatische grondwaterstand te bereiken. Ook wordt het effect op de omgeving in kaart gebracht en worden eventuele uitvoeringsmaatregelen zoals retourbemaling ontworpen.

Spanningsbemaling

Om het opbarsten van de bouwkuipbodem te voorkomen dient de stijghoogte in diepere watervoerende lagen verlaagd te worden. Het ontwerp van deepwells wordt zodanig opgesteld dat er veilig in de kuip gewerkt kan worden.

Vergunningen

Aan de hand van de richtlijnen conform de Waterwet worden voor de uitvoeringsperiode de bemalings-, onttrekking- en lozingsvergunning opgesteld en ingediend. Hiertoe zijn van te voren de waterkwaliteit en kwantiteit bepaald door middel van veldonderzoek en een bemalingsanalyse.

Omgevingsbeïnvloeding

Het effect van de grondwaterstandverlaging op de omgeving en de te verwachten zettingen gedurende de bemalingsperiode worden bepaald. Aan de hand van het type en de staat van de belendingen wordt bepaald of de effecten toelaatbaar zijn.

Stefan Bouwman

Geotechnisch en geohydrologisch adviseur

Stefan Bouwman

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 535 16 410

Grondlichaam

Als gevolg van een slappe ondergrond kunnen bij het aanleggen van grondwerken zettingen en instabiliteit optreden. Wij adviseren u over verwachte zettingen en maatregelen die u kunt treffen voor het optimaliseren van uw planning en budget. Daarbij analyseren we eventuele invloeden op de omgeving en kunnen we u tijdens de uitvoering begeleiden met het monitoren van optredende zettingen en waterspanningen.

Zettingsanalyse

Bij de aanleg van grondlichamen en ophogingen worden zettingsanalyses uitgevoerd met programma’s zoals D-Settlement of Plaxis. Hierbij wordt rekening gehouden met de strenge restzettingseisen voor o.a. spoorweg- en overige constructies. Het betreft onder andere bouwrijp adviezen.

Horizontale gronddeformatie

Het analyseren van de horizontale gronddeformatie is van belang voor de omgevingsbeïnvloeding. Wij adviseren u bij de bouwfasering van o.a. landhoofden en funderingen.

Stabiliteit

Voor grondlichamen, zoals ophogingen, dijken en taluds, worden kritieke stabiliteitsmechanismen bepaald met de bijbehorende veiligheidsfactoren conform vigerende normen.

Monitoring

Met behulp van zakbaken en waterspanningsmeters worden bij het aanbrengen van ophogingen de zettingen van het maaiveld en de waterspanningen in de samendrukbare grondlagen gemeten. Aan de hand van deze gegevens wordt een verificatie van de zettings- en/of stabiliteits analyse en het ophoogschema uitgevoerd en gemonitord. Daardoor is een nauwkeurige restzettingsprognose en veiligere ophoogfasering mogelijk.

Omgevingsbeïnvloeding

Door het uitvoeren van een grondige omgevingsanalyse kan inzicht verkregen worden in de eventuele knelpunten die kunnen voortkomen uit de omgeving zoals deformatie van belendingen, trillingen en grondwaterstandverlagingen.

Evenwicht- en lichtgewichtcontructies

In zettingsgevoelige gebieden kunnen evenwichtsconstructies, bestaande uit bijv. schuimbeton of EPS, een oplossing bieden. De keuze voor een evenwichtsconstructie wordt zorgvuldig overwogen zodat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Stefan Bouwman

Geotechnisch en geohydrologisch adviseur

Stefan Bouwman

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 535 16 410

Leidingen & Sleufloze technieken

Bij de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen is de bodem de grootste risicofactor. Kennis van en ervaring met de ondergrond beperkt de risico’s, waardoor op constructie en onderhoud kan worden bespaard. BT Geoconsult heeft ruime ervaring met diverse soorten leidingprojecten en begeleidt u van grondonderzoek, ontwerp tot de uitvoering. Wij werken conform de geldende normen NEN 3650, 3651 en 3659.

Leidingsterkteberekeningen

Materiaalspanningen en vervormingen van nieuwe en/of bestaande leidingen worden geanalyseerd, waarbij invloeden van eventuele toekomstige belastingen en zettingen worden meegenomen. Ook plooi, cyclische belastingen en plasticiteitsanalyses zijn mogelijk voor stalen, betonnen kunststoffen en gietijzeren leidingen.

Horizontaal gestuurde boringen

Voor het ontwerpen van horizontaal gestuurde boringen worden gedetailleerde analyses van de maximaal toelaatbare en de minimaal benodigde muddrukken uitgevoerd. Tevens worden de spanningen en vervormingen beoordeeld en wordt een prognose van de trekkrachten uitgevoerd. Daarnaast kunnen kruising worden ontworpen, doorgerekend en begeleid tijdens de uitvoering en kan de engineering van bundels inclusief afstandhouders worden gedaan.

Ontgrondings- en explosiekraterberekeningen

Op basis van state of the art onderzoek en vigerende richtlijnen wordt het gevolg van leidingbreuken inzichtelijk gemaakt. BT Geoconsult beoordeelt of de invloed op waterkeringen of wegen toelaatbaar is, of dat er maatregelen noodzakelijk zijn. Desgewenst worden hiervoor geavanceerde stabiliteitsberekeningen uitgevoerd.

Gesloten en open frontboringen

De gehele realisatie van gesloten- en open frontboringen inclusief pers- en ontvangstkuipen wordt ontworpen. Analyse van de minimaal benodigde en maximaal toelaatbare boorsnelheidbalans zijn daar onderdeel van alsmede de analyse van de zettingstrog en eventuele uitvloeiïngsmonitoring

Gerbrand van Brussel

Algemeen directeur / Geotechnisch adviseur

Gerbrand van Brussel

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 505 057 34

Projectmanagement & Directievoering 

Om een complex project tot een goed einde te brengen is gedegen projectmanagement van groot belang. BT Geoconsult neemt de directievoering op zich en draagt er zorg voor dat de planning en het budget bewaakt worden. Hiertoe hebben wij specialisten met ruime ervaring in dienst.

Directievoering en toezicht

Als directievoerder en/of toezichthouder bij o.a. leidingwerken, horizontaal gestuurde boringen, funderings- en constructiewerken zorgen wij voor een risicoarme uitvoering.

Projectmanagement

Het kiezen van de aannemer kunnen wij d.m.v. aanbestedingsbegeleiding ondersteunen. Tijdens de uitvoering staan wij u bij met de projectbeheersing en controle op het naleven van de planning.

Uitvoeringsbegeleiding

Tijdens de uitvoeringsfase van projecten begeleiden wij onze opdrachtgevers zowel binnen als buiten. Wij adviseren u hoe om te gaan met de uitvoeringstechnische zaken en/of met eventuele vertragingen of ontstane knelpunten gedurende de uitvoering.

Monitoring omgevingsbeïnvloeding

Door het uitvoeren van een grondige omgevingsanalyse wordt inzicht verkregen in mogelijke knelpunten die voortkomen uit de omgeving, zoals zettingen, deformaties of trillingen.

Risicomanagement & CAR-verzekeringen

Bodemgerelateerde onzekerheden kunnen ongewenste gevolgen met zich meebrengen zoals falende constructies en aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Wij assisteren opdrachtgevers bij het in kaart brengen en beoordelen de risico’s hiervan. Ook kunnen wij assisteren in schadebepaling ten behoeve van o.a. CAR-verzekeringen.

Gerbrand van Brussel

Algemeen directeur / Geotechnisch adviseur

Gerbrand van Brussel

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 505 057 34

Tracé-engineering & Onderzoek

Van A naar B, dat zoeken wij voor u uit. Daarbij onderzoekt BT Geoconsult van tracévarianten de mogelijkheden en beperkingen. Wij inventariseren voor u onder meer kadastrale gegevens, topografische informatie, kabels & leidingen en bepalen het benodigde grondonderzoek. In overleg met u maken we op basis van onze technische expertise en ervaring een doordachte afweging, om zo een optimaal tracé te verkrijgen.

Tracéstudies

In overleg met u worden randvoorwaarden en toetsingscriteria geformuleerd. Aan de hand hiervan analyseren wij één of meerdere tracés in het gespecificeerde gebied, door middel van o.a.  KLIC informatie, topografie, infrastructuur en kadastrale grenzen. Daarnaast verzorgen wij voor u het uitvoeren van geotechnische quick-scans en het opstellen van grondparameters.

Grond- en laboratoriumonderzoek

Door middel van grondonderzoek stellen wij vast hoe de ondergrond is van uw projectlocatie. Voordat dit wordt uitgevoerd, kunnen wij u al een algemeen beeld geven op basis van databases.

Bouwkundige vooropnames

BT Geoconsult verzorgt de nul- en herhalingsmetingen voor uw project van zowel tracé alsook bebouwing. Dit kan bestaan uit een fotografische vooropname en/of deformatie- en trillingsmetingen. De rapportage wordt gedeponeerd en dient als juridische onderbouwing.

Vergunningen

Door vooraf de benodigde vergunningen en toestemmingen te inventariseren vervullen wij voor u de rol van omgevings- en vergunningsmanager.  Op basis van deze quickscan heeft u inzicht in het kritisch pad van uw projectplanning. Vergunningen aan ons uitbesteden bespaart u veel tijd en voorkomt onnodige risico’s of vertragingen.

Jaap Joosse

Technisch directeur / Geotechnisch adviseur

Jaap Joosse

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 454 92 427

Windparken - Civiele scope

De civiele werkzaamheden in een windpark hebben veel raakvlakken met de expertises van BT Geoconsult. Zowel bij parkwegen, kraanopstelplaatsen, kabeltraces als turbinefunderingen is het geotechnische aspect een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Wij verzorgen bij deze onderdelen ontwerp en advies, maar geven ook advies in een bredere projectcontext. Hierbij kunt u denken aan zaken als omgevingsmanagement, raakvlakken met de turbineleverancier en eisenspecificaties.

Geotechnische ontwerpen en parklayouts

Ten behoeve van de aanleg van windparken maken we ontwerpen en tekeningen voor de kraanopstelplaatsen, parkwegen, kabels en turbinefunderingen. Hierbij houden we rekening met eisen vanuit de geldende normen, alsook die van de turbineleverancier en de omgeving. Door onze kennis en ervaring kunnen we vaak in een vroeg stadium optimaliseren en inschatten welke oplossingen wel of niet nodig zijn.

Vraagspecificaties en tenderdocumenten

Wij maken eisensets voor de gehele civiele scope van een windpark, waarbij we de eisenset specifiek maken voor het betreffende windpark door rekening te houden met de betreffende locatie, omgeving en turbineleverancier en de daaruit volgende risico’s en kansen.

Grondonderzoek

Voor alle grondonderzoekswerkzaamheden rond een windpark kunt u bij ons terecht. Zowel een voorinschatting, het uitzetten, het laten uitvoeren als het interpreteren van de onderzoeksresultaten voeren wij uit. Het liefst in een vroeg stadium, zodat direct een goede inschatting gemaakt kan worden van de benodigde ontwerpoplossingen.

Beoordeling ontwerpen

Wanneer een ontwerp door een andere partij is afgerond beoordelen wij dit ontwerp op zowel geldende norm- en regelgeving, als de gestelde eisen door opdrachtgever. Daarnaast geven wij vanuit onze expertise feedback op risico’s of optimalisatiemogelijkheden.

Proces- en uitvoeringsbegeleiding

Indien gewenst verzorgen we het hele proces van haalbaarheidsstudie tot en met uitvoering van de civiele scope. Hierbij zullen we onze opdrachtgever van advies en de benodigde documentatie voorzien (tekeningen, technische documenten etc.). In een tenderproces verzorgen wij het contact met de gegadigden tot het moment dat de keuze voor een civiele partij is gemaakt. In de uitvoering begeleiden en beoordelen wij de uitgevoerde werkzaamheden.

Kraanopstelplaatsen

Op het gebied van kraanopstelplaatsen hebben we speciale expertise door onze betrokkenheid bij veldtests, de STOWA-norm voor kraanopstelplaatsen en ontwerpoplossingen als (3D) geogrids, additieven en funderingen op palen.

Jaap Joosse

Technisch directeur / Geotechnisch adviseur

Jaap Joosse

+31 (0)70 4159002

+31 (0)6 454 92 427