Windparken - Civiele scope

De civiele werkzaamheden in een windpark hebben veel raakvlakken met de expertises van BT Geoconsult. Zowel bij parkwegen, kraanopstelplaatsen, kabeltraces als turbinefunderingen is het geotechnische aspect een belangrijk onderdeel van het ontwerp. In de loop van de tijd is BT Geoconsult daarom steeds intensiever betrokken bij het ontwerpproces van verschillende windparken. Hierbij is soms vooral het geotechnische aspect door ons ontworpen of beoordeeld, maar door onze opgedane ervaring geven we steeds vaker ook advies geven in een bredere projectcontext. Hierdoor kunnen we aspecten als omgevingsmanagement, raakvlakken met de turbineleverancier en eisenspecificaties inmiddels ook tot onze expertises rekenen.

Geotechnische ontwerpen en parklayouts

Ten behoeve van de aanleg van het windpark maken we ontwerpen en tekeningen voor de kraanopstelplaatsen, parkwegen, kabels en turbinefunderingen. Hierbij houden we rekening met de geldende eisen vanuit de verschillende normen, maar ook de eisen van de turbineleverancier en de omgeving. Door onze kennis en ervaring kunnen we vaak in een vroeg stadium al optimaliseren en inschatten welke oplossingen wel of niet nodig zijn.

Vraagspecificaties en tenderdocumenten

Wij maken eisensets voor de gehele civiele scope van een windpark, waarbij we de eisenset specifiek maken voor het betreffende windpark door rekening te houden met de betreffende locatie, omgeving en turbineleverancier en de daar uit volgende risico’s en kansen.

Grondonderzoek

Voor alle grondonderzoekswerkzaamheden rond een windpark kunt u bij ons terecht. Zowel een voorinschatting, het uitzetten, het laten uitvoeren als het interpreteren van de onderzoeksresultaten voeren wij uit. Het liefst in een vroeg stadium, zodat direct een goede inschatting gemaakt kan worden van de benodigde ontwerpoplossingen.

Beoordeling ontwerpen

Wanneer een ontwerp door een andere partij is afgerond beoordelen wij dit ontwerp op zowel geldende norm- en regelgeving als de gestelde eisen door opdrachtgever. Daarnaast zullen wij vanuit onze expertise feedback geven op risico’s of optimalisatiemogelijkheden.

Proces- en uitvoeringsbegeleiding

Indien gewenst verzorgen we het hele proces van haalbaarheidsstudie tot en met uitvoering van de civiele scope. Hierbij zullen we onze opdrachtgever van advies en de benodigde documentatie voorzien (tekeningen, technische documenten etc.). In een tenderproces verzorgen wij het contact met de gegadigden tot het moment dat de keuze voor een civiele partij is gemaakt. In de uitvoering begeleiden en beoordelen wij de uitgevoerde werkzaamheden.

Kraanopstelplaatsen

Op het gebied van kraanopstelplaatsen hebben we speciale expertise door onze betrokkenheid bij veldtests, de STOWA-norm voor kraanopstelplaatsen en ontwerpoplossingen als (3D) geogrids, additieven en funderingen op palen.