Geohydrologie

Bemaling vindt plaats om het overtollige neerslag- en grondwater te verwijderen, zodat werkzaamheden op een droge bouwplaats kunnen worden uitgevoerd. Het bemalingsontwerp van open-, vacuum-, spannings- en retourbemaling wordt door BT Geoconsult verzorgd. Veelal wordt het project doorgerekend met het computerprogramma MWell. Door het uitvoeren van een bemalingsanalyse wordt een uitvoerbaar ontwerp opgesteld. Tevens worden de projectrisico’s van bemalen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Bijvoorbeeld de te verwachten zettingen nabij belendingen als gevolg van de grondwaterstandverlaging. Verlaging van grondwater kan leiden tot zakking van het omliggende maaiveld en tot schade aan gebouwen. Aan de hand van bemalingsberekeningen, rapportage en veldonderzoek verzorgen wij ook de aanvraag van een Watervergunning voor u.

Sleufbemaling

Voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen wordt het bemalingsdebiet bepaald dat nodig is om de gewenste verlaging van de freatische grondwaterstand te bereiken. Ook wordt het effect op de omgeving in kaart gebracht en eventuele uitvoeringsmaatregelen zoals retourbemaling worden ontworpen.

Spanningsbemaling

Om het opbarsten van de bouwkuipbodem te voorkomen, dient de stijghoogte in diepere watervoerende lagen verlaagd te worden. Het ontwerp van deepwells wordt zodanig opgesteld dat er veilig in de kuip gewerkt kan worden.

Vergunningen

Aan de hand van de richtlijnen conform de Waterwet worden voor de uitvoeringsperiode de bemalings-, onttrekking- en lozingsvergunning opgesteld en ingediend. Hiertoe zijn van te voren de waterkwaliteit en kwantiteit bepaald door middel van veldonderzoek en een bemalingsanalyse.

Omgevingsbeinvloeding

Het effect van de grondwaterstandverlaging op de omgeving  en de te verwachten zettingen gedurende de bemalingsperiode worden bepaald. Aan de hand van het type en de staat van de belendingen wordt bepaald of de effecten toelaatbaar zijn.