Geotechnisch advies op maat
voor infra, waterbouw, kabels & leidingen en energie & wind
Specialist in praktijk
Projecten

Vervanging Ø 1500 Betonleiding WRK 1

Damwandsleuf en Bouwkuip inclusief bestek

In de boezemkade te Demmerik nabij Wilnis dient de ø1500 mm bestaande watertransportleiding WRK I (Arkelbuizen) te worden vervangen over een lengte van circa 43 m. Uit inspectie is een vermoedelijke lekkage gebleken. De bestaande AC (asbestcement) leiding is gefundeerd op een paal-juk constructie en wordt vervangen door een geïsoleerd stalen leidingdeel op nieuwe palen. Er is een nieuwe fundering nodig omdat uit recent veldonderzoek is gebleken dat de bestaande paaljukken in slechte staat verkeren.

Projecten

BTG heeft advies uitgebracht ten behoeve van het geotechnisch en constructief ontwerp van dit leidingdeel van de WRK I. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een bouwkuip aangelegd. Eerst een opbarstanalyse uitgevoerd om het risico op opbarsten van de bodem van de bouwkuip te toetsen. Vervolgens is het bemalingsadvies opgesteld voor het in den droge te kunnen werken in de bouwkuip zonder gevaar voor opbarsten. Simultaan is een ontwerp gemaakt en getoetst aan de vigerende normen en regelgeving van de volgende onderdelen:

  • De tijdelijke bouwkuip (damwanden en stempelraam);
  • De nieuw aan te leggen leiding en funderingsconstructie;
  • De vervangende waterkering in de boezemkade;
  • De beschoeiing aan de teen van de boezemkade ter plaatse van de leiding;

Projecten

Tevens is er een controle uitgevoerd om na te gaan of de werkzaamheden aan de leiding leiden tot omgevingsbeïnvloeding. Er is door BTG een monitoringsplan opgesteld voor het monitoren van trillingen op objecten in de omgeving, waterstanden op diverse locaties en waterspanningen in en verplaatsingen van de boezemkade. Door BTG is tevens het RAW bestek verzorgd ten behoeve van de aanbesteding van de werkzaamheden.  

Projecten